Cartoon Event Schedule 2017
ที่มา http://www.propsops.com/ , http://www.ccath.com

วันที่
งาน
สถานที่
ค่าเข้าชมงาน
รายละเอียด
09/09/2560

Anico 2017

ชั้น 5 MBK Center ??? งานการ์ตูนจากกลุ่ม R2R
(9-10 ก.ย. 2560)
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>
03/11/2560 Thailand Game Show BIG Festival 2017 Siam Paragon 60-300 บาท งานเกมงานใหญ่ประจำปี
(3-5 พ.ย. 2560)
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>